صادرات گیلاس در بازار امروز از ایران به کل مناطق جهان

گیلاس

اگر با بیماری شانکر درختان میوه دست و پنجه نرم می کنید، باید مناطق آسیب دیده را نیز بردارید و از آنها مراقبت کنید. اگر درخت گیلاس در بازار امروز را به درستی قطع نکنید و زخم های درمان نشده زیادی داشته باشد، بیماری شانکر درختان میوه توسط قارچ ایجاد می شود. سپس قارچ ها […]