گاو آهن هیدرولیکی موجب کشف نیروی جاذبه زمین شد

گاو

در قدیم شخم زدن توسط گاو و اسب انجام می شد و توسط آن ها کشیده می شد، اما اکنون گاوآهن هیدرولیکی و تراکتورهای مدرن جایگزین شده اند، گاوآهن ابزاری است که برای سست کردن یا چرخاندن خاک قبل از کاشت بذر استفاده می شود. گاوآهن اصطلاحی است که در آن تیغه ها برای بریدن […]