اطلاعات کلی درباره ی داده هایی که در یک مدرسه ابتدایی دولتی جمع آوری شده است؟

کلوچه زنجبیلی

داده ها در یک مدرسه ابتدایی دولتی در یک جامعه شهری و کم درآمد جمع آوری شد که به بیش از 700 دانش آموز خدمات ارائه می دهد.  70 درصد دانشجویان لاتین تبار، 24 درصد آمریکایی آفریقایی تبار، کلوچه زنجبیلی 5 درصد آسیایی و 1 درصد سفیدپوست هستند و 95 درصد واجد شرایط ناهار رایگان […]