با استفاده از کارتریج رنگی می توان همه وسایل را به رنگ آبی در آورد

کارتریج

میکرودیسک‌ها تکنیک‌های پردازش نمونه یکپارچه مانند دفع درون ویال 30-33 و مشتق‌سازی روی دیسک را تسهیل می‌کنند. 30،33 تکنیک‌های مشتق‌سازی فاز جامد برای کارتریج رنگی جاذب معمولی نیز شرح داده شده‌اند. بازیابی و مراحل خسته کننده آماده سازی نمونه را در مقایسه با روش های معمولی پردازش نمونه حذف می کند. این یک رویکرد مبتنی […]