روغن موتور htc که بهترین روغن موتور در میان بقیه روغن موتور ها برگزیده شد

روغن

عملکرد روغن موتور htc بدین صورت می باشد که مایع در ظرف تحت فشار قرار می گیرد و روی همزن مغناطیسی ثابت می شود. فشار به لوله در مقداری اعمال می شود که توسط شیر کنترل کنترل می شود و توسط مانومتر جیوه ای نظارت می شود. لوله مویرگی در آستین کنترل شده با ترموستاتیک  […]