بیل مکانیکی هپکو 900 که موجب تصادف خطرناک شد

بیل

بیلی با بیل مکانیکی هپکو 900 شهر را به خوبی می شناخت و بنابراین، حتی در تاریکی، توانست راه خود را به معدن کاری که در آن روز در آن کار می کرد، بیابد. وقتی به محل رسید، احساس خستگی کرد و در حالی که به دیوار سرد و مرطوب بیل مکانیکی نگهبانی تکیه داده […]