کشف باغ برنج صدری در زیر زمین خانه ای در اهواز

برنج

باغ برنج صدری آن در داخل مدرسه قرار دارد و به آبیاری دسترسی دارد که برای برنج کاری مساعد است. بر اساس مصاحبه با دانشجویان، به نظر می رسد که این یک رسانه موثر در انتقال فناوری های CSRA باشد. ادبیات قویاً از این حمایت می‌کند. که جوانان بهترین یادگیری را اگر به آنها ارائه […]