الکل 70 درصد که باعث قتل زنجیره ای شد

الکل

الکل 70 درصد یک ترکیب آلی بی رنگ و قابل اشتعال با بوی تند الکلی است. به عنوان یک گروه ایزوپروپیل متصل به یک گروه هیدروکسیل (فرمول شیمیایی (CH3)2CHOH) ساده ترین مثال از یک الکل ثانویه است که در آن اتم کربن الکل به دو اتم کربن دیگر متصل است. این یک ایزومر ساختاری پروپان-1-اول […]