با استفاده از کارتریج رنگی می توان همه وسایل را به رنگ آبی در آورد

میکرودیسک‌ها تکنیک‌های پردازش نمونه یکپارچه مانند دفع درون ویال 30-33 و مشتق‌سازی روی دیسک را تسهیل می‌کنند. 30،33 تکنیک‌های مشتق‌سازی فاز جامد برای کارتریج رنگی جاذب معمولی نیز شرح داده شده‌اند.

بازیابی و مراحل خسته کننده آماده سازی نمونه را در مقایسه با روش های معمولی پردازش نمونه حذف می کند. این یک رویکرد مبتنی بر تعادل برای بازیابی نمونه است که کارایی آن به انتخاب حلال، دما و زمان تعادل بستگی دارد.

افزودن یک معرف مشتق‌کننده به حلال مورد استفاده برای دفع اجازه می‌دهد که مشتق‌سازی و بازیابی آنالیت به طور همزمان در یک ویال بدون برداشتن دیسک انجام شود.

ویال هایی با پوشش دیواره داخلی پلی (دی متیل سیلوکسان) برای استخراج جذبی دیواره ویال با بازیابی آنالیت به روشی مشابه با روشی که برای دفع درون ویال توصیف شده است، استفاده شده است.

فرمت دیسک در حال حاضر از کاربردهای جزئی دیگر مانند تشخیص درجا با استفاده از شمارش رادیواکتیویته، 36 فسفرسانس، 37 طیف سنجی جرمی لیزر واجذب/یونیزاسیون به کمک ماتریس (MS)، 38 لیزر واجذب/یونیزاسیون به کمک سطح MS، 39 و MS.40 پلاسمای جفت شده القایی با لیزر فرسایش لیزری در این کاربردها از نسبت سطح بالای دیسک به حجم برای جداسازی و غلظت نمونه استفاده می شود.

و برای تسهیل تکنیک تشخیص. دیسک‌های فیبر شیشه‌ای تعبیه‌شده با ذرات را می‌توان مستقیماً در سوراخی در یک ورق فیبر شیشه قرار داد و به روشی معمولی برای کروماتوگرافی لایه نازک توسعه داد، که بازیابی و جداسازی را در یک مرحله ترکیب می‌کند.

41،42 این رویکرد اساس سیستم Toxi-Lab® برای غربالگری سم شناسی مایعات بیولوژیکی.هر کارتریج باید با حرارت دادن و پاکسازی با نیتروژن تا 24 ساعت کاملاً آماده شود.

بیشتر جاذب های مورد استفاده بسته بندی های کروماتوگرافی گازی مانند Tenax و Porapak هستند و در دماهای مورد استفاده برای دفع پایدار هستند.

پایداری حرارتی جاذب بسیار مهم است زیرا تجزیه و اکسیداسیون آن پس از استفاده مجدد و تهویه مکرر ممکن است باعث تداخل در تجزیه و تحلیل شود.

برای کاهش پس‌زمینه، پیش تصفیه جاذب با استخراج سوکسله قبل از بسته‌بندی در لوله نمونه‌برداری می‌تواند انجام شود. نمونه ها باید در اسرع وقت پس از جمع آوری تجزیه و تحلیل شوند. ذخیره سازی تا چند هفته ممکن است امکان پذیر باشد اما تنها پس از تعیین اثر چنین ذخیره سازی برای هر آنالیت.